Kontaktinė informacija

Jei jums kyla klausimų dėl sveikatos būklės ar gydymo galimybių, būtinai pirmiausia pasitarkite su savo gydytoju. Laukelius, pažymėtus žvaigždute (*), privaloma užpildyti.

Jūsų asmeninės informacijos saugumas svarbus „Gedeon Richter“. Tvarkydami bet kokius jūsų asmeninius duomenis, laikomės duomenų apsaugos teisės aktų.

Savanoriškai pateikdami savo asmeninę informaciją, jūs sutinkate su jūsų asmens duomenų saugojimu, apdorojimu ir naudojimu. „Gedeon Richter“ jūsų duomenis naudos tik tada, jei reikės susiekti dėl pranešimo apie įtariamą šalutinį poveikį, jei bus reikalingas išsamesnis paaiškinimas.

Susisiekimo forma dėl bendros informacijos

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

VISOS TEISĖS SAUGOMOS „GEDEON RICHTER“ 2016

Visos teisės saugomos Gedeon Richter 2016

Bendra informacija

Šis dokumentas apibrėžia sąlygas (toliau – Interneto tinklalapio taisyklės), kurių privalo laikytis Vengrijos ribotos atsakomybės bendrovės „GEDEON RICHTER PLC” atstovybės, juridinio asmens kodas 110241050, buveinės adresas Maironio 23-3, Vilnius (toliau – Tinklalapio administratorius) valdomų interneto tinklalapių www.gimdosmioma.lt, www.zaizda.lt, www.kontraceptikai.lt, www.skubikontracepcija.lt (toliau visi kartu – Interneto tinklalapiai, o kiekvienas atskirai – Interneto tinklalapis) lankytojai, besinaudojantys Interneto tinklalapiuose teikiamomis paslaugomis (toliau – Lankytojas).

Interneto tinklalapiuose teikiamos paslaugos yra visi galimi Lankytojo veiksmai konkrečiame Interneto tinklalapyje, įskaitant bendravimą su kitais Lankytojais, Interneto tinklalapiuose pateikiamos informacijos skaitymą, klausimų pateikimą sveikatos priežiūros specialistui, atsakymo į pateiktą klausimą gavimą iš specialisto, klausimo ir atsakymo Interneto tinklalapyje paviešinimas, naudojimasis galimybe pateikti savo nuomonę Interneto tinklalapyje pateiktais klausimais (toliau – Paslaugos).

Interneto tinklalapio taisyklės yra privalomos Lankytojui ir laikomos sutartimi tarp Tinklalapio administratoriaus ir Lankytojo dėl visų Lankytojo veiksmų, atliekamų interneto ryšio pagalba naudojantis Interneto tinklalapiu ir (ar) Paslaugomis. Prisijungdamas prie Interneto tinklalapio ir (ar) pradėdamas naudotis Paslaugomis, Lankytojas įsipareigoja laikytis šių Interneto tinklalapio taisyklių. Nesutikdamas su šiomis Interneto tinklalapio taisyklėmis, Lankytojas neturi teisės lankytis Interneto tinklalapyje ir (ar) naudotis Paslaugomis.

Toliau Tinklalapio administratorius ir Lankytojas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.

Teisės ir pareigos

Tinklalapio administratorius turi teisę, įskaitant, bet neapsiribojant:

1. pareikalauti Lankytoją užsiregistruoti konkrečiame Interneto tinklalapyje pateikiant reikalaujamus duomenis;
2. neįspėjęs ir nenurodydamas priežasčių Lankytojui neregistruoti Lankytojo, pašalinti Lankytoją iš užsiregistravusių Lankytojų sąrašo, užblokuoti Lankytojui prieigą prie
3. Interneto tinklalapio(-ių), apriboti Lankytojo galimybes naudotis Paslauga(-omis), pašalinti visą ar dalį Lankytojo skleidžiamos informacijos Interneto tinklalapyje;
keisti Interneto tinklalapio turinį ir (ar) Paslaugas, jų dalis.
4. neatsakyti į Lankytojo užduodamus sveikatos priežiūros specialistui klausimus konkrečiame Interneto tinklalapyje;
5. neįspėjęs ir nenurodydamas priežasčių Lankytojui visiškai ar iš dalies nutraukti Interneto tinklalapio veiklą, padaryti Interneto tinklalapį ir (ar) dalį informacijos jame neprieinamą;
6. skleisti galiojančius teisės aktus atitinkančią reklaminio pobūdžio informaciją ar kitokią informaciją Interneto tinklalapyje, padaryti ją prieinamą Lankytojui;
7. nors Tinklalapio administratorius neredaguoja ir nekeičia Lankytojo komentarų, įrašų ar kitos pateiktos informacijos naudojantis Interneto tinklalapiu ir (ar) Paslaugomis, neįspėjęs ištrinti Lankytojo skleidžiamą konkrečiame Interneto tinklalapyje informaciją, pažeidžiančią galiojančius teisės aktus.

Lankytojas turi teisę bet kada, neįspėjęs Tinklalapio administratoriaus, nutraukti ar sustabdyti lankymąsi Interneto tinklalapyje ir (ar) naudojimąsi Paslaugomis.
Lankytojas įsipareigoja:

1. naudodamasis Interneto tinklalapiu ir (ar) Paslaugomis, laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų;
2. Tinklalapio administratoriui konkrečiame Interneto tinklalapyje reikalaujant, pateikti tik tikslius ir teisingus Lankytojo duomenis;
3. jei yra registravęsis Interneto tinklalapyje, saugoti jam suteiktus prisijungimo prie Interneto tinklalapio duomenis;
4. nedelsdamas pranešti Tinklalapio administratoriui, jei prarado prisijungimo prie konkretaus Interneto tinklalapio duomenis ar jei įtaria, jog jais galėjo be Lankytojo sutikimo pasinaudoti trečiasis asmuo;
5. naudotis Interneto tinklalapiu ir (ar) Paslaugomis tik tokiu būdu ir tikslu, kuris nepažeistų sklandaus Interneto tinklalapio veikimo, Paslaugų patrauklumo ar prieinamumo kitiems lankytojams ir (ar) Tinklalapio administratoriaus galimybės kontroliuoti Interneto tinklalapio turinį bei veikimą;
6. bet kokia forma ir priemonėmis neskleisti jokios informacijos Interneto tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant komentarais, įrašais forume, vartotojo vardo pasirinkimu, elektroninio pašto adreso pasirinkimu), kuri pažeistų galiojančius teisės aktus ar kitų asmenų teises ar teisėtus interesus, galėtų klaidinti Tinklalapio administratorių ar kitus asmenis (įskaitant, bet neapsiribojant neatlikti daugiau nei vienos registracijos Interneto tinklalapyje, nesinaudoti kito asmens tapatybe ar vartotojo vardu);
7. nenaudoti Interneto tinklalapio ir (ar) Paslaugų reklamos tikslu;
8. naudotis Interneto tinklalapiu ir (ar) Paslaugomis taip, kad tai Tinklalapio administratoriui nesukeltų teisinės atsakomybės, įskaitant pareigos atlyginti žalą.

Lankytojas suteikia neatlygintinai, neribotam terminui ir visame pasaulyje šias teises Tinklalapio administratoriui į Lankytojo, naudojantis Interneto tinklalapiu ir (ar) Paslaugomis, Interneto tinklalapyje pateiktą informaciją (išskyrus asmens duomenis):

1. bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, versti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamą internete, kompiuterių tinklais ar kitu būdu;
2. bet kokia forma ir bet kokiu būdu perduoti, platinti ar naudoti.
Tinklalapio administratorius neviešina Lankytojo sveikatos priežiūros specialistui užduodamų klausimų ir gaunamų atsakymų į juos be Lankytojo sutikimo.

Tinklalapio administratoriaus atsakomybė

Tinklalapio administratorius neatsako už:

1. Lankytojo išreikštą nuomonę atitinkamuose Interneto tinklalapiuose;
2. Lankytojų Interneto tinklalapyje skleidžiamą informaciją, kuri gali tapti prieinama Lankytojui, ir (ar) tokios informacijos teisingumą ir tikslumą;
3. Lankytojo ir (ar) trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl Interneto tinklalapio taisyklėse numatytų Tinklalapio administratoriaus teisių įgyvendinimo;
4. Lankytojo ir (ar) trečiųjų asmenų patirtą žalą, patirtą dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ar neišsamius duomenis ar jų laiku nepakeitė;
5. Lankytojo ir (ar) trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl Interneto tinklalapio ir (ar) Paslaugų, jų dalių pasikeitimo;
6. Lankytojo ir (ar) trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl to, kad Lankytojas atskleidė prisijungimo duomenis, juos prarado ar jų nesaugojo;
7. Kitų Interneto tinklalapio lankytojų skleidžiama Interneto tinklalapyje informacija galimą padaryti žalą Lankytojui ir (ar) trečiajam asmeniui.
Bet kuriuo atveju Tinklalapio administratoriaus atsakomybė Lankytojui ir (ar) trečiajam asmeniui, atsiradusi dėl Lankytojo naudojimosi Interneto tinklalapiu ir (ar) Paslaugomis, ribojama 10 EUR suma.

Lankytojo atsakomybė

Lankytojas atsako už:

1. informaciją (komentarus, įrašus forume, kt.), kurią perduoda ar patalpina Interneto tinklalapyje ir (ar) naudodamasis Paslaugomis;
2. Tinklalapio administratoriui ir (ar) tretiems asmenims atsiradusią žalą dėl trečiųjų asmenų veiksmų šiems pasinaudojant Lankytojo duomenimis;
3. Tinklalapio administratoriui ir (ar) tretiems asmenims atsiradusią žalą dėl to, kad Lankytojas nevykdė ar netinkamai vykdė šiomis Interneto tinklalapio taisyklėmis prisiimtus įsipareigojimus.

Lankytojas patvirtina, kad yra pilnametis asmuo arba gavo savo tėvų ar teisėtų atstovų sutikimą naudotis Interneto tinklalapiu ir (ar) Paslaugomis. Asmuo, davęs leidimą naudotis Interneto tinklalapiu ir (ar) Paslaugomis nepilnamečiui Lankytojui, prisiima atsakomybę už nepilnamečio Lankytojo veikas Interneto tinklalapyje ir turi užtikrinti, jog nepilnametis Lankytojas asmuo laikysis šių Interneto tinklalapio taisyklių.

Tinklalapio administratorius negarantuoja, kad Interneto tinklalapyje ir (ar) teikiant Paslaugas pateikiama informacija, įskaitant informaciją, kurią Lankytojas gali gauti iš sveikatos priežiūros specialisto pateikdamas užklausą Interneto tinklalapyje, visada bus tinkama, tiksli, teisinga individualiose Lankytojo situacijose. Skleisdamas, naudodamas ar taikydamas tokią informaciją, Lankytojas atsako už žalą, kuri gali atsirasti Lankytojui ir (ar) trečiajam asmeniui dėl tokių Lankytojo veiksmų.

Lankytojas patvirtina, kad supranta, jog Interneto tinklalapyje pateikiama informacija, įskaitant informaciją, kurią Lankytojas gali gauti iš sveikatos priežiūros specialisto pateikdamas užklausą Interneto tinklalapyje, yra bendro informacinio pobūdžio, pateikta neįvertinus individualių aplinkybių ir Lankytojo savybių, todėl negali būti laikoma gydytojo ar vaistininko konsultacija (sveikatos priežiūros ar farmacine paslauga). Lankytojas, prieš naudodamas ar taikydamas tokią informaciją, turi individuliai pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Tinklalapio administratorius neatsako už Lankytojui ir (ar) trečiajam asmeniui galinčią atsirasti žalą naudojant ar taikant minėtu būdu gautą informaciją.

Interneto tinklalapiai, juose teikiama informacija ir (ar) Paslaugos skirtos Lietuvos Respublikos rinkai. Tinklalapio administratorius negarantuoja, kad Interneto tinklalapiai, juose teikiama informacija ir (ar) Paslaugos atitinka kitų valstybių teisę. Lankytojas, lankantis Interneto tinklalapį ir (ar) naudojantis Paslaugomis ne iš Lietuvos, pats atsako už tokių Lankytojo veiksmų galimą neatitikimą vietos teisei.

Baigiamosios nuostatos

Tinklalapio administratorius pranešimus Lankytojui siunčia tik su Lankytojo sutikimu ir Lankytojo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitu būdu. Laikoma, kad Lankytojas gavo išsiųstą informaciją praėjus 6 valandoms nuo informacijos išsiuntimo.
Visi Interneto tinklalapiuose patalpinti intelektinės veiklos rezultatai priklauso Tinklalapio administratoriui. Be Tinklalapio administratoriaus sutikimo Interneto Tinklalapyje patalpinti intelektinės veiklos rezultatai gali būti naudojami tik galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi. Tinklalapio administratoriaus sutikimas reikalingas įskaitant, bet neapsiribojant Interneto Tinklalapyje patalpintos informacijos atgaminimui, padarymui viešai prieinamos internete, kompiuterių tinklais ir kitais būdais, platinimui.

Interneto Tinklalapio taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys tarp Tinklalapio administratoriaus ir Lankytojo dėl naudojimosi Interneto tinklapiais ir (ar) Paslaugomis, sprendžiami taikių derybų būdu arba teisės aktų nustatyta tvarka.
Lankytojas negali perleisti savo pareigų pagal Interneto Tinklalapio taisykles trečiajam asmeniui be išankstinio rašytinio Tinklalapio administratoriaus sutikimo.
Jei kuri nors Interneto tinklalapio taisyklių sąlyga taps neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tai nedarys negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis likusių Interneto tinklalapio taisyklių sąlygų. Tokiu atveju Tinklalapio administratorius ir Lankytojas sieks pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį rezultatą kaip ir pakeistoji sąlyga.

Tinklalapio administratorius gali bet kada savo nuožiūra pakeisti Interneto tinklalapio taisykles. Tokie pakeitimai įsigalioja atnaujintas Interneto tinklalapio taisykles padarius prieinamas Interneto tinklalapyje. Jei bus padaryti svarbūs pakeitimai, Tinklalapio administratorius apie tai praneš Interneto tinklalapyje lengvai pastebimu pranešimu. Jei pakeitus Interneto tinklalapio taisykles, Lankytojas toliau lankosi Interneto tinklalapyje ir (ar) naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Interneto tinklalapio taisyklių pakeitimais. Lankytojas, nesutinkamas su Interneto tinklalapio taisyklių pakeitimu, neturi teisės naudotis Interneto tinklalapiu ir (ar) Paslaugomis

Send this to a friend