Kontaktinė informacija

Jei jums kyla klausimų dėl sveikatos būklės ar gydymo galimybių, būtinai pirmiausia pasitarkite su savo gydytoju. Laukelius, pažymėtus žvaigždute (*), privaloma užpildyti.

Jūsų asmeninės informacijos saugumas svarbus „Gedeon Richter“. Tvarkydami bet kokius jūsų asmeninius duomenis, laikomės duomenų apsaugos teisės aktų.

Savanoriškai pateikdami savo asmeninę informaciją, jūs sutinkate su jūsų asmens duomenų saugojimu, apdorojimu ir naudojimu. „Gedeon Richter“ jūsų duomenis naudos tik tada, jei reikės susiekti dėl pranešimo apie įtariamą šalutinį poveikį, jei bus reikalingas išsamesnis paaiškinimas.

Susisiekimo forma dėl bendros informacijos

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Privatumo politika

Privatumo taisyklės

Galioja nuo 2019-05-04 (v.2)

 

ĮŽANGA

Šis dokumentas apibrėžia Gedeon Richter Plc. atstovybės Lietuvoje, kodas 110241050, buveinės adresas Maironio g. 23–3, Vilnius (toliau – „Gedeon“), veikiančios kaip asmens duomenų valdytojas, privatumo taisykles (toliau – „Privatumo taisyklės“), kuriomis vadovaujasi Gedeon, tvarkydama asmens duomenis ir siekdamas apsaugoti svetainėje www.gimdosmioma.lt (toliau – „Svetainėje“) besilankančių ir Svetainėje teikiamomis paslaugomis besinaudojančių asmenų (toliau – „Lankytojas(-ai)“), privatumą. Toliau pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome asmens duomenis, kai naudojatės mūsų Svetaine.

Svetainėje teikiamos paslaugos suprantamos kaip visi galimi Lankytojo veiksmai Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, bendravimą su kitais Lankytojais, Svetainėje pateikiamos informacijos skaitymą, klausimų pateikimą sveikatos priežiūros specialistui, atsakymo į pateiktą klausimą gavimą iš specialisto, klausimo ir atsakymo paviešinimą Svetainėje Lankytojui sutikus, naudojimasis galimybe pateikti savo nuomonę Svetainėje pateiktais klausimais (toliau – „Paslaugos“).

Lankydamasis Svetainėje ir (ar) naudodamasis Paslaugomis, Lankytojas patvirtina, kad įsipareigoja laikytis šių Privatumo taisyklių. Jei Lankytojas nesutinka su Privatumo politika, jis neturi teisės lankytis Svetainėje ir (ar) naudotis Paslaugomis.

 

RENKAMA INFORMACIJA

Dauguma Paslaugų Lankytojas gali naudotis neatskleisdamas asmens duomenų.

Gedeon toliau nurodytais tikslais gali rinkti šiuos Lankytojo asmens duomenis (asmens duomenys – tai informacija, kuri leidžia identifikuoti, kas yra Lankytojas):

 • identifikacinius ir prisijungimo duomenis: vardą ir pavardę – ši informacija leidžia Gedeon nustatyti Lankytojo tapatybę. Jeigu Svetainėje yra toks funkcionalumas ir Lankytojas sutinka gauti naujienlaiškius, Gedeon šiuo tikslu taip pat tvarko Lankytojo vardą, pavardę ir el. pašto adresą;
 • pašto adresą: ši informacija leidžia Gedeon nustatyti Lankytojo tapatybę ir siųsti pranešimus, įskaitant tiesioginės rinkodaros pranešimus (jeigu Lankytojas sutinka juos gauti);
 • informaciją apie vaisto šalutinį poveikį: ši informacija Gedeon būtina, kad galėtų kaupti ir analizuoti duomenis apie Gedeon Richter vaistų šalutinius poveikius, juos tirti ir pranešti apie juos atsakingoms institucijoms, kaip tai Gedeon įpareigoja teisės aktai. Lankytojo pranešime turi būti nurodytas Lankytojo valstybė, iš kurios teikia pranešimą apie šalutinį poveikį, el. pašto adresas, šalutinio poveikio aprašymas; neprivalomai teikiami: pasirinkti: Mr./Mrs./Ms./Dr./Prof./Sir., vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, kiti laisva forma aprašyti aspektai, taip pat informacija, kad Lankytojas susipažino su Privatumo taisyklėmis. Procesas vyksta taip: paspaudę „Susisiekti“ pasirenkate skiltį „Šalutiniai poveikiai“ ir užpildote formą;
 • Lankytojo pranešimuose/paklausimuose (skiltys „Bendra informacija“ arba „Interneto svetainės klausimai“) pateiktą informaciją: išsaugosime bendravimo su Lankytojais įrašus, įskaitant Lankytojų pateiktus skundus ir pranešimus, jog žinutė perskaityta, kitokią komunikaciją su Lankytojais, kiek tai susiję su paklausimais, kad galėtume suteikti Lankytojų pageidaujamas Paslaugas ir/ar nagrinėti skundus, jeigu tokie bus pateikti;
 • bendrąją informaciją apie naudojimąsi: informacija, kuri Gedeon suteikia žinių apie tai, kaip Lankytojai naudojasi Gedeon Paslaugomis Svetainėje, įskaitant  paieškos dėsningumus ir prioritetus, Svetainėje Lankytojų atliktas paieškas ir naršymą. Šią informaciją naudojame vertindami ir tobulindami Lankytojams siūlomas Paslaugas, o taip pat nustatydami tobulintinas Paslaugų kokybės sritis;
 • duomenys, ar duomenų subjektas sutinka nuasmeninus paviešinti Lankytojo užduotą klausimą sveikatos priežiūros specialistui ir šio pateiktą atsakymą į užduotą klausimą;
 • kitus duomenis: Lankytojui naudojantis Paslaugomis, Gedeon gali rinkti Lankytojo sukurtų temų, komentarų skaičių; Lankytojo prisijungimo prie Svetainės data ir laikas (valanda, minutė, sekundė).

Lankydamasis Svetainėje ir (ar) naudodamasis Paslaugomis (įskaitant pildydamas Svetainėje prieinamas formas), Lankytojas patvirtina, jog jam yra žinoma ir jis neprieštarauja (sutinka, jei duomenų tvarkymu renkamas sutikimas), kad Gedeon pirmiau paminėtų tipų asmens duomenis rinktų ir tvarkytų šiose Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais.

Paslaugomis nesiekiama rinkti Duomenų subjektų specialių kategorijų asmens duomenų (pvz., sveikatos duomenų), tačiau Lankytojas gali juos pateikti Svetainėje laisva valia pildydami formas (skiltyje „Susiekite“ pasirinkę vieną iš formų „Bendra informacija“ arba „Šalutiniai poveikiai“) savo nuožiūra, tuomet informacija galės būti tvarkoma siekiant suteikti Lankytojui konsultaciją arba tvarkant duomenis apie šalutinius poveikius (sveikatos duomenys).

Priklausomai nuo Svetainėje teikiamų Paslaugų apimties ir pobūdžio, Gedeon, sudarydamas sąlygas Lankytojui naudotis Lankytojo pageidaujamomis Paslaugomis, gali viešinti Svetainėje Lankytojo komentarus, Lankytojo susirašinėjimo su kitais Lankytojais įrašus, o Lankytojui atskirai sutikus ir nuasmenintą Lankytojo klausimą sveikatos priežiūros specialistui bei atsakymą į jį.

Priklausomai nuo Svetainėje teikiamų Paslaugų apimties ir pobūdžio, Gedeon gali rinkti šią nuasmenintą informaciją (nuasmeninta informacija – tai informacija, kuri neleidžia identifikuoti, kas yra Lankytojas): Gedeon pateiktus Svetainėje atsakymus į Lankytojo klausimus, apie Paslaugas, Gedeon veiklą ar produktus. Gedeon nuasmenintą informaciją gali naudoti Svetainei pagerinti, tendencijoms analizuoti, Paslaugų kokybei ir aktualumui vertinti.

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas Gedeon nekontroliuojamas svetaines. Kai kuriose iš tokių Gedeon nekontroliuojamų svetainių gali būti renkami Lankytojo asmens duomenys, nuasmeninta informacija apie Lankytoją ir (ar) naudojami slapukai, panašios technologijos. Privatumo taisyklės netaikomos ir Gedeon nėra atsakingas už trečiųjų asmenų veiksmus Gedeon nekontroliuojamose svetainėse.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISĖTI DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

Gedeon renka Lankytojo asmens duomenis, kai, Lankytojas savanoriškai juos pateikia arba kai Lankytojas naudojasi pasirinkta Paslauga.

Gedeon tvarko asmens duomenis, siekdamas suteikti Lankytojo pageidaujamas/užsakytas Paslaugas:

 • vykdyti Svetainėje nurodytais kontaktiniais adresais pateiktus Lankytojų prašymus, atsakyti į Lankytojų užklausas arba reikalavimus (įskaitant, kiek tai susiję su Svetaine (pasirinkus „Interneto svetainės klausimai“) ir bendro pobūdžio medicinines užklausas (pasirinkus „Bendra informacija“), pateiktas užpildant specialią formą);
 • suteikti komunikacijos kanalą pranešti Gedeon apie vaisto šalutinius poveikius – paspaudę Svetainės dalį „Šalutiniai poveikiai“ galėsite užpildyti forma;
 • Lankytojų, kurie naudojasi Paslaugomis, tapatybės nustatymui;
 • Paslaugų vertinimui ir tobulinimui, įskaitant žiniatinklio analitikos ir statistiniams tikslams;
 • Netinkamo Paslaugų naudojimo prevencijai ir teisių gynimui, komunikacijos Svetainėje saugumo užtikrinimui.

Lankytojo asmens duomenis Gedeon gali panaudoti, siekdamas suteikti Lankytojui svarbios informacijos apie naudojamas Paslaugas. Kai Lankytojas sutinka, Gedeon gali siųsti elektroninius laiškus su informacija apie Paslaugas, kurios, Gedeon nuomone, sudomintų Lankytoją.

Gedeon renkami duomenys naudojami tik tam, kad būtų galima suteikti Lankytojui prašomas Paslaugas arba kitais tikslais, kuriems Lankytojas davė atskirą sutikimą, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose numatyta kitaip. Taip pat Gedeon gali tvarkyti Lankytojų asmens duomenis teisėto Gedeon intereso pagrindu – viešinti informaciją apie ligas, simptomus, šalutinius poveikius, Gedeon produktus ir, tvarkant asmens duomenis, Svetainėje gautą informaciją tirti vystant Gedeon produktus

Jeigu šiose Privatumo taisyklėse nenurodyta kitaip, Lankytojo asmens duomenų tvarkymas įprastai grindžiamas Gedeon teisėtu interesu arba sutarties, sudarytos su Lankytoju (siekiant suteikti Paslaugas Svetainėje) vykdymo, pagrindu. Kai duomenys tvarkomi Lankytojo sutikimo pagrindu, Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos tvarkymo teisėtumui remiantis sutikimu iki jo atšaukimo. Nepateikus prašomų asmens duomenų, gali būti, kad Gedeon negalės suteikti Lankytojui Paslaugų.

Taip pat Gedeon tam tikrais atvejais gali tvarkyti Lankytojų asmens duomenis ir kitais nei pirmiau Lankytojams nurodytais tikslais, jeigu tokie kiti tikslai yra tiesiogiai susiję su šiose Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais ir yra su jais yra suderinami.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenis Gedeon saugo ne ilgiau, negu būtina pasiekti tikslus, kuriems asmens duomenys buvo tvarkomi (renkami), jeigu pagal taikomus teisės aktus Gedeon nereikalaujama tvarkyti asmens duomenis ilgiau.

Lankytojų asmens duomenys bus saugomi 3 (trejus) metus nuo paskutinių einamųjų metų, kuriais buvo pateikti asmens duomenys Svetainėje (pvz., formose „Bendra informacija“, „Interneto svetainės klausimai“, „Šalutiniai poveikiai“) ar išsiųstas paskutinis el. laiškas, kai vyksta susirašinėjimas tarp Gedeon ir Lankytojo.

Gedeon saugiai pašalins asmens duomenis, jeigu: (i) Lankytojas  atšauks sutikimą, kuriuo  grindžiamas  duomenų tvarkymas, ir nebeliks kitų teisinių tvarkymo pagrindų; (ii) Lankytojas prieštaraus asmens duomenų tvarkymui ir nebus Lankytojo prieštaravimą panaikinančių teisėtų pagrindų tvarkyti duomenis, arba Lankytojas prieštaraus tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais; (iii) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; (iv) asmens duomenys turi būti ištrinti vykdant teisinį įsipareigojimą, kuris taikomas Gedeon.

Duomenys nebus ištrinti tokia apimtimi, kiek jie būtini teisės aktų vykdymui, arba užduotims, kurios svarbios viešajam interesui, atlikti, arba įgyvendinti oficialius įgaliojimus, suteiktus Gedeon (jeigu tokių yra); archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais; arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti Gedeon teisinius reikalavimus.

 

SLAPUKAI

Svetainėje, siekiant atskirti Lankytojus, gali būti naudojami slapukai. Tai padeda gerinti Lankytojų naršymo Svetainėje patirtį, o taip pat – tobulinti Svetainę.

Slapukas yra nedidelis raidžių ir skaitmenų failas, kurį, jeigu Lankytojas sutinka, Gedeon išsaugo Lankytojo naršyklėje arba kompiuterio standžiajame diske. Slapukuose yra informacijos, kuri perduodama į Lankytojo kompiuterio standųjį diską.

Gedeon gali naudoti šiuos slapukus:

 • griežtai būtini slapukai: šie slapukai būtini Svetainės darbui. Jiems priskiriami, pavyzdžiui, slapukai, kurie leidžia Lankytojams prisijungti prie saugių Gedeon Svetainės zonų. Šios kategorijos slapukų negalima išjungti;
 • analitiniai/darbo kokybės slapukai: jie leidžia Gedeon atpažinti Lankytojus, juos suskaičiuoti ir pamatyti, kaip Lankytojai naršo Svetainėje ja naudodamiesi. Tai padeda Gedeon tobulinti Svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinant, kad Lankytojai lengvai rastų tai, ko ieško;
 • funkciniai slapukai: šie slapukai naudojami atpažinti Lankytojus, kai šie grįžta į Svetainę. Tai leidžia Gedeon individualiai pritaikyti turinį Lankytojams;
 • tiksliniai slapukai: šie slapukai fiksuoja apsilankymą Svetainėje, aplankytus puslapius ir paspaustas nuorodas. Šią informaciją Gedeon naudos tam, kad Svetainę ir joje rodomus skelbimus labiau pritaikytų Lankytojų interesams. Be to, šia informacija tokiu pat tikslu Gedeon gali pasidalyti su trečiosiomis šalimis.

Daugiau informacijos apie atskirus Gedeon naudojamus slapukus ir tikslus, kuriems juos naudojame, rasite lentelėje:

Slapukas Šaltinis Tikslas Galiojimas
PHPSESSID Svetainė (gimdosmioma.lt) Naudojamas Svetainės funkcionalumui realizuoti. Iki Svetainės lango uždarymo.
_cfduid „Google Analytics“ Naudojamas papildomoms paslaugoms palaikyti: cloudfare. 1 metai
_ga „Google Analytics“ Naudojama Lankytojams atskirti. 2 metai
_gat „Google Analytics“ Naudojama Lankytojams atskirti. 1 minutė
_gid „Google Analytics“ Naudojama Lankytojams atskirti. 24 valandos
viewed_cookie_policy Svetainė (gimdosmioma.lt) Naudojama užfiksuoti faktą, kad Lankytojas peržiūrėjo slapukų politiką. Iki Svetainės lango uždarymo.
Vuid vimeo.com; Video analytics Vimeo sesijos ID slapukas. Surenka informaciją apie Lankytojo apsilankymus Svetainėje, kokie tinklapiai buvo perskaityti. 2 metai

 

Lankytojai gali užblokuoti slapukus aktyvuodami atitinkamą nustatymą naršyklėje, kuris leidžia atsisakyti įrašyti visus arba kai kuriuos slapukus. Vis dėlto, jeigu naudodamiesi naršyklės nustatymais, Lankytojai užblokuos visus slapukus (įskaitant būtinuosius), Lankytojai gali nebegauti prieigos prie visos Svetainės arba jos dalių. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos išjungti rasite: www.allaboutcookies.org.

 

SURINKTOS INFORMACIJOS TEIKIMAS

Gedeon gali pasitelkti trečiuosius asmenis, kad jie teiktų paslaugas, pvz., administruotų Svetainę, perduotų Lankytojo duomenis Gedeon, siųstų el. paštu informaciją Lankytojui, teiktų kitas Paslaugas. Tokiais atvejais Gedeon tretiesiems asmenims perduos tik tuos Lankytojo asmens duomenis, kurių reikia Paslaugai teikti. Tokius trečiuosius asmenis Gedeon, perduodamas Lankytojo asmens duomenis, įpareigoja užtikrinti konfidencialumą ir draudžia asmens duomenis panaudoti kitais tikslais, nei jie buvo surinkti Gedeon.

Gedeon gali atskleisti asmens duomenis, tik jei to reikalauja įstatymai ir kiti teisės aktai ar teismo sprendimai.

Gedeon pasilieka teisę perduoti savo nuožiūra pasirinktą informaciją apie Lankytoją bet kokiems tretiesiems asmenims, tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, Bendrajam asmens duomenų reglamentui ir atitinka šias Privatumo taisykles. Tais atvejais, kai, teikiant paslaugą Lankytojui, Lankytojo asmens duomenys teikiami tretiesiems asmenims, Gedeon taiko technines ir organizacines priemones, užtikrinančias, kad būtų laikomasi galiojančių asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Gedeon neperduoda Lankytojo asmens duomenų į šalis arba teritorijas už Europos Ekonominės Erdvės ribų, nebent toje šalyje arba teritorijoje užtikrinamas pakankamas apsaugos lygis arba Lankytojas duoda aiškų sutikimą perduoti duomenis į užsienį.

 

LANKYTOJO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Gedeon užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Bendrojo duomenų apsaugos reglamento garantuojamas asmens duomenų subjektų teises.

Teisės aktuose nurodytais atvejais ir apimtimi Lankytojas turi šias žemiau nurodytas duomenų subjekto teises:

 • žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • prašyti susipažinti su Gedeon tvarkomais besikreipiančio Lankytojo asmens duomenimis ir pateikti jų kopiją;
 • prašyti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti savo asmens duomenis;
 • prašyti perkelti tam tikrus savo asmens duomenis;
 • tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais pranešti Gedeon, kad nesutinka su savo asmens duomenų tvarkymu;
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jei toks buvo duotas anksčiau;
 • manydamas, kad Gedeon pažeidžia Lankytojo teises, teisės aktų nustatyta tvarka pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Gedeon įgyvendins Lankytojo kaip duomenų subjekto teises, gavusi Lankytojo prašymą bei Lankytojui  tinkamai patvirtinus savo tapatybę. Prašymą Lankytojas gali pateikti Gedeon el. paštu [email protected], asmeniškai atvykus į Gedeon biurą (Maironio g. 23–3, Vilnius) arba paštu, atsiųsdamas Gedeon biuro adresu.

Gedeon priima prašymus dėl teisių įgyvendinimo tik jei prašymas užpildytas ir pateiktas rišlia ir suprantama valstybine kalba (lietuvių kalba), įskaitomais rašmenimis, prašyme nevartojama necenzūrinių žodžių, keiksmažodžių, įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, prašyme aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę (kurias teises) siekiama įgyvendinti. Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) Gedeon laikys nepagrįstu ir jo neįgyvendins, jei prašyme bus nenurodyta, kokią teisę(-es) siekiama įgyvendinti, ar kita Privatumo taisyklėse ar Bendrajame asmens duomenų reglamente nurodyta būtina informacija. Lankytojo prašymo Gedeon taip pat gali neįgyvendinti, jei Lankytojo asmens duomenų netvarko, kartu su prašymu nepateikti (ar pateikti netinkami) dokumentai Lankytojo (atstovo) tapatybei identifikuoti, prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo, teisės aktai nenumato galimybės tenkinti prašymo. Įgyvendindami nepagrįstą ar piktnaudžiaujant savo teise pateiktą prašymą, Gedeon turės teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.

Lankytojo vardu prašymą gali pateikti ir atstovas pagal pavedimą ar pagal įstatymą (pvz., vienas iš tėvų, esantis savo neveiksnių nepilnamečių vaikų atstovu, ar nepilnamečio globėjas (rūpintojas)). Tuomet prie prašymo pridedamas ir atstovavimo teisę patvirtinantis dokumentas (pvz., skenuotas notaro patvirtintas įgaliojimas).

Prašymai įgyvendinami ar atsisakoma tai padaryti nurodant atsisakymo motyvus per 1 mėnesį nuo Privatumo taisykles atitinkančio prašymo pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesius iš anksto Lankytojui apie tai pranešant.

Prašymą siunčiamas paštu ar el. paštu rekvizitais, nurodytais Privatumo taisyklių „Kontaktai susisiekti” skyriuje toliau.

 

SURINKTOS INFORMACIJOS SAUGUMAS

Gedeon ėmėsi visų būtinų priemonių užtikrinti asmens duomenų saugumą ir išvengti nesankcionuotos arba atsitiktinės prieigos, duomenų rinkimo, naudojimo, atskleidimo, kopijavimo, keitimo, disponavimo, trynimo ar kitokio naudojimo neturint leidimo. Šiuo tikslu Gedeon naudoja programinę įrangą ir kitas technines, organizacines priemones. Gedeon naudoja Secure Sockets Layer (SSL) ir slaptažodžių šifravimą, siekdama apsaugoti tvarkomos informacijos saugumą.

Lankytojo asmens duomenis gali tvarkyti tik Gedeon darbuotojai ir (ar) Gedeon įgalioti tretieji asmenys. Prieigą prie Lankytojų asmens duomenų turi tik tie įgalioti Gedeon asmenys ir departamentai, Gedeon padaliniai Lankytojo valstybėje (jei yra), kuriems būtina su jais susipažinti, kad galėtų vykdyti savo funkcijas. Gedeon neatskleis Lankytojų asmens duomenų trečiosioms šalims, išorinės įstaigoms ar organizacijoms, jeigu Lankytojai neduos sutikimo perduoti duomenis, nebent to reikalauja arba tai leidžia įstatymai.

Bus imtasi visų įmanomų ir pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Gedeon turimi asmens duomenys būtų tikslūs. Lankytojai raginami atnaujinti savo asmens duomenis ir pranešti apie Gedeon pateiktų asmens duomenų pasikeitimus.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lankytojai turite aktyvią pareigą rūpintis savo slaptažodžio saugumu ir nesidalyti šiais duomenimis su trečiaisiais asmenimis. Lankytojas taip pat yra atsakingas už visų prisijungimo prie Svetainės (jei suteikiama galimybė registruotis prie Svetainės ir Lankytojas yra ja pasinaudojęs) duomenų slaptumą. Lankytojas turi būti atsargus naudodamas ir saugodamas prisijungimo prie Svetainės duomenis (pvz., atsijungti nuo interneto naršyklės baigęs darbą, ypač kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu).

Svetainėje teikiamomis Paslaugomis gali naudotis nepilnamečiai nuo 14 metų. Jei Lankytojas yra nuo 14 iki 18 metų, lankydamasis Svetainėje ir (ar) naudodamasis Paslaugomis, jis patvirtina, kad turi tam tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą. Jei Gedeon žino, Lankytojas kad yra nesulaukęs 14 metų, Gedeon nerenka ir netvarko tokio Lankytojo asmens duomenų, negavęs išankstinio jų tėvų ar teisėto atstovo sutikimo. Teisėtas atstovas turi teisę susipažinti su Lankytojo (iki 14 metų) Gedeon pateikta informacija ir (ar) pareikalauti, kad ji būtų sunaikinta.

 

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

Svetainėje pateikiamą informaciją, skirtą Gedeon ir jo produktams bei paslaugoms pristatyti, o taip pat atsakymus į Lankytojų klausimus Gedeon parengė profesionaliai ir kruopščiai, remdamasis turimomis žiniomis, specialistų patarimais pagal įvairius šaltinius. Pateikiamą informaciją siekiame nuolat papildyti ir tikslinti. Nepaisant to, Gedeon nesuteikia Lankytojams garantijos, kad pateikiama informacija yra teisinga ir/ar išsami. Svetainėje ar naudojimasis Paslaugomis (pvz., atsakymais į Lankytojų klausimus) pateikta informacija neatleidžia Lankytojo nuo pareigos tikrinti Gedeon informaciją (pvz., įvertinti, ar Gedeon produktas ar pateikta informacija tinka tikslui, kuriam planuojate panaudoti), kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą individualiai konsultacijai pagal Jūsų situaciją ir simptomus.

Gedeon maksimalia įstatymų leidžiama apimtimi neatsako už: Svetainėje esančio ar naudojantis Paslaugomis pasiekiamos informacijos netikslumą ir žalą, kurią gali sukelti Lankytojui ar tretiesiems asmenimis atitinkamas turinys ar tokio turinio paskelbimas, gavimas, panaudojimas, siuntimas ar kitoks perdavimas, naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis; Lankytojo, naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, siunčiamą, patalpinamą ir bet kuriais kitais būdais perduodamą ar padaromą viešai prieinamu bet kokį turinį; Lankytojo ar trečiųjų asmenų žalą, patirtą dėl prieigos prie šios Svetainės ar dėl naudojimosi Svetaine sutrikimų, negalėjimo ja naudotis. Lankytojas prisiima atsakomybę dėl žalos, kuri jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti Lankytojui naudojantis Svetaine, Paslaugomis ar jų turiniu.

 

PRIVATUMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

Gedeon gali bet kada savo nuožiūra pakeisti Privatumo taisykles. Tokie pakeitimai įsigalioja atnaujintas Privatumo taisykles paskelbus Svetainėje. Jei bus padaryti svarbūs pakeitimai, Gedeon apie tai praneš Svetainėje lengvai pastebimu pranešimu ir prireikus gausime Lankytojo sutikimą dėl pakeitimų. Kada Privatumo taisyklės buvo paskutinį kartą keistos, nurodyta po pavadinimu šių Privatumo taisyklių viršuje.

Jei pakeitus Privatumo taisykles, Lankytojas toliau lankosi Svetainėje ir (ar) naudojasi Paslaugomis, jis savo veiksmais patvirtina, kad susipažino su Privatumo taisyklių pakeitimais. Lankytojas, nesutikdamas su Privatumo taisyklių pakeitimu, neturi teisės naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

 

KONTAKTAI SUSISIEKTI

Jeigu turite klausimų dėl Privatumo taisyklių ar dėl Gedeon, kaip Lankytojų asmens duomenų valdytojo atliekamo asmens duomenų tvarkymo prašome kreiptis:

Gedeon Richter Plc. atstovybė Lietuvoje
Kodas 110241050,
Adresas Maironio g. 23–3, Vilnius
El. p. adresas [email protected]

Send this to a friend