Kontaktinė informacija

Jei jums kyla klausimų dėl sveikatos būklės ar gydymo galimybių, būtinai pirmiausia pasitarkite su savo gydytoju. Laukelius, pažymėtus žvaigždute (*), privaloma užpildyti.

Jūsų asmeninės informacijos saugumas svarbus „Gedeon Richter“. Tvarkydami bet kokius jūsų asmeninius duomenis, laikomės duomenų apsaugos teisės aktų.

Savanoriškai pateikdami savo asmeninę informaciją, jūs sutinkate su jūsų asmens duomenų saugojimu, apdorojimu ir naudojimu. „Gedeon Richter“ jūsų duomenis naudos tik tada, jei reikės susiekti dėl pranešimo apie įtariamą šalutinį poveikį, jei bus reikalingas išsamesnis paaiškinimas.

Susisiekimo forma dėl bendros informacijos

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Privatumo politika

Privatumo taisyklės

Bendra informacija

Šis dokumentas apibrėžia Vengrijos ribotos atsakomybės bendrovės „GEDEON RICHTER PLC” atstovybės, juridinio asmens kodas 110241050, buveinės adresas Maironio 23–3, Vilniuje (toliau – Tinklalapio administratorius) privatumo taisykles (toliau – Privatumo taisyklės), kuriomis vadovaujasi Tinklalapio administratorius, siekdamas apsaugoti tinklalapių www.gimdosmioma.lt, www.gedeonrichter.lt, www.zaizda.lt, www.kontraceptikai.lt, www.skubikontracepcija.lt, www.escapemetodas.lt (toliau visi kartu – Interneto tinklalapiai, o kiekvienas atskirai – Interneto tinklalapis) lankytojų, besinaudojančių Interneto tinklalapiuose teikiamomis paslaugomis (toliau – Lankytojas), privatumą.

Interneto tinklalapiuose teikiamos paslaugos yra visi galimi Lankytojo veiksmai Interneto tinklalapyje, įskaitant bendravimą su kitais Lankytojais, Interneto tinklalapiuose pateikiamos informacijos skaitymą, klausimų pateikimą sveikatos priežiūros specialistui, atsakymo į pateiktą klausimą gavimą iš specialisto, klausimo ir atsakymo paviešinimą Interneto tinklalapyje Lankytojui sutikus, naudojimasis galimybe pateikti savo nuomonę Interneto tinklalapyje pateiktais klausimais (toliau – Paslaugos).

Lankydamiesi Interneto tinklalapyje ir (ar) naudodamiesi Paslaugomis, jūs sutinkate su šiomis Privatumo taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis. Privatumo taisyklės taikomos Lankytojui nepriklausomai nuo to, ar Lankytojas yra Interneto Tinklalapio registruotas naudotojas ar ne. Jei Lankytojas nesutinka su Privatumo politika, jis neturi teisės lankytis Interneto tinklalapyje ir (ar) naudotis Paslaugomis.

Tinklalapio administratoriaus renkama informacija

Dauguma Interneto tinklalapių Paslaugų Lankytojas gali naudotis neatskleisdamas asmens duomenų.

Tinklalapio administratorius renka Lankytojo asmens duomenis (asmens duomenys – tai informacija, kuri leidžia identifikuoti, kas yra Lankytojas), kai Tinklalapio administratoriui reikalaujant Lankytojas savanoriškai juos pateikia arba kai Lankytojas naudojasi pasirinkta Paslauga. Lankytojo asmens duomenys renkami tik siekiant kad Lankytojui būtų suteikta tinkama Paslauga.

Priklausomai nuo konkrečiame Interneto tinklalapyje teikiamų Paslaugų apimties ir pobūdžio, Tinklalapio administratorius gali rinkti šiuos Lankytojo asmens duomenis:

– elektroninio pašto adresas, vartotojo vardas (pseudonimas); slaptažodis; lytis; duomenys, ar duomenų subjektas sutinka nuasmeninus paviešinti Lankytojo užduotą klausimą sveikatos priežiūros specialistui ir pateiktą atsakymą, sveikata (šiuos duomenų tipus Tinklalapio administratoriui reikalaujant Lankytojas gali savanoriškai pateikti);

– Lankytojo sukurtų temų, komentarų skaičius; Lankytojo pirmo ir paskutinio prisijungimo prie svetainės data ir laikas (valanda, minutė, sekundė) (šiuos duomenų tipus Tinklalapio administratorius gali rinkti Lankytojui naudojantis Paslauga).

Lankydamasis Interneto tinklalapyje ir (ar) naudodamasis Paslaugomis, Lankytojas besąlygiškai sutinka, kad Tinklalapio administratorius paminėtų tipų asmens duomenis rinktų ir tvarkytų paminėtais būdais ir tikslais.

Priklausomai nuo konkrečiame Interneto tinklalapyje teikiamų Paslaugų apimties ir pobūdžio, Tinklalapio administratorius gali rinkti šią nuasmenintą informaciją (nuasmeninta informacija – tai informacija, kuri neleidžia identifikuoti, kas yra Lankytojas):

– Lankytojo atsakymus į klausimus, Tinklalapio administratoriaus pateiktus Interneto tinklalapyje apie Paslaugas, Tinklalapio administratoriaus veiklą ar produktus.
Tinklalapio administratorius nuasmenintą informaciją gali naudoti Interneto tinklalapiams pagerinti, tendencijoms analizuoti, Paslaugų kokybei ir aktualumui vertinti.

Priklausomai nuo konkrečiame Interneto tinklalapyje teikiamų Paslaugų apimties ir pobūdžio, Tinklalapio administratorius, sudarydamas sąlygas Lankytojui naudotis Lankytojo pageidaujamomis Paslaugomis, gali Interneto tinklalapyje viešinti Lankytojo komentarus, lankytojo susirašinėjimo su kitais Lankytojais įrašus, o Lankytojui atskirai sutikus ir nuasmenintą Lankytojo klausimą sveikatos priežiūros specialistui bei atsakymą į jį.

Tinklalapio administratorius nerenka informacijos apie Lankytoją ar Lankytojo asmens duomenų naudodamas slapukus ar kitas panašias technologijas.
Asmenys, gaunantys Tinklalapio administratoriaus surinktą informaciją
Lankytojo pateikti asmens duomenys ir (ar) informacija Tinklalapio administratoriui kaupiama ir saugoma Tinklalapio administratoriaus.

Tinklalapio administratorius pasilieka teisę perduoti savo nuožiūra pasirinktą informaciją apie Lankytoją bet kokiems tretiesiems asmenims, tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir atitinka šias Privatumo taisykles. Tais atvejais, kai, teikiant paslaugą Lankytojui, Lankytojo asmens duomenys teikiami tretiesiems asmenims, Tinklalapio administratorius taiko technines ir organizacines priemones, užtikrinančias, kad būtų laikomasi galiojančių asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Interneto tinklalapiuose gali būti pateikiamos nuorodos į kitus Tinklalapio administratoriaus nevaldomus interneto tinklalapius. Kai kuriose iš tokių Tinklalapio administratoriaus nevaldomų interneto tinklalapių gali būti renkami Lankytojo asmens duomenys, nuasmeninta informacija apie Lankytoją ir (ar) naudojami slapukai, panašios technologijos. Privatumo taisyklės netaikomos ir Tinklalapio administratorius nėra atsakingas už trečiųjų asmenų veiksmus Tinklalapio administratoriaus nevaldomuose interneto tinklalapiuose.

Tinklalapio administratoriaus surinktos informacijos panaudojimas

Tinklalapio administratoriaus renkami duomenys naudojami tik tam, kad būtų galima pateikti Lankytojui prašomas Paslaugas arba kitais tikslais, kuriems Lankytojas davė sutikimą, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip.

Lankytojo asmens duomenis Tinklalapio administratorius gali panaudoti svarbiai informacijai apie Lankytojo naudojamas Paslaugas teikti Lankytojui.
Kai Lankytojas sutinka, Tinklalapio administratorius gali siųsti elektroninius laiškus su informacija apie Paslaugas, kurios, Tinklalapio administratoriaus nuomone, sudomintų Lankytoją.

Lankytojas supranta ir sutinka, kad Lankytojo asmens duomenys, taip pat bet kokia kitokia informacija susijusi su Lankytoju, renkama Tinklalapio administratoriaus, gali būti saugoma Tinklalapio administratoriaus 10 metų nuo paskutinio lankytojo prisijungimo prie Interneto tinklalapių (arba iki Lankytojo prašymo sustabdyti jo duomenų tvarkymą šių Privatumo taisyklių nustatyta tvarka). Suėjus minėtam terminui, asmens duomenys sunaikinami Tinklalapio administratoriaus įgalioto darbuotojo.

Tinklalapio administratoriaus surinktos informacijos teikimas

Tinklalapio administratorius gali samdyti trečiuosius asmenis, kad jie teiktų paslaugas, pvz. valdytų Interneto tinklalapius, perduotų Lankytojo duomenis Tinklalapio administratoriui, siųstų el. paštu informaciją Lankytojui, teiktų kitas Paslaugas. Tokiais atvejais Tinklalapio administratorius tretiesiems asmenims perduos tik tuos Lankytojo asmens duomenis, kurių reikia Paslaugai teikti. Trečiuosius asmenis Tinklalapio administratorius, perduodamas Lankytojo asmens duomenis, įpareigoja užtikrinti konfidencialumą ir draudžia asmens duomenis panaudoti kitais tikslais, nei jie buvo surinkti Tinklalapio administratoriaus.
Tinklalapio administratorius gali atskleisti asmens duomenis, jei to reikalauja įstatymai ir kiti teisės aktai bei teismo sprendimai.

Lankytojo teisių įgyvendinimas

Lankytojas turi teisę, pateikdamas Tinklalapio administratoriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, ir kam jie teikiami. Tokia galimybė susipažinti su asmens duomenimis sudaroma pateikus Atstovybei rašytinį prašymą dėl susipažinimo su Asmens duomenimis paštu, faksu ar el. paštu, rekvizitais, nurodytais Privatumo taisyklių „Kontaktai susisiekti” skyriuje.

Lankytojas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, pateikdamas Tinklalapio administratoriui rašytinį prašymą paštu, faksu ar el. paštu ar žodinį prašymą (jei galima identifikuoti Lankytojo tapatybę), rekvizitais, nurodytais Privatumo taisyklių „Kontaktai susisiekti” skyriuje.

Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis ateityje, pateikdamas Tinklalapio administratoriui rašytinį prašymą paštu, faksu ar el. paštu rekvizitais, nurodytais Privatumo taisyklių „Kontaktai susisiekti” skyriuje.
Tinklalapio administratorius užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų garantuojamas asmens duomenų subjektų teises.

Tinklalapio administratoriaus surinktos informacijos saugumas

Tinklalapio administratorius naudoja programinę įrangą ir kitas technines, organizacines priemones, kuriomis siekiama apsaugoti Lankytojų asmens duomenis nuo praradimo, sunaikinimo ar neteisėto atskleidimo. Lankytojo asmens duomenis gali tvarkyti tik Tinklalapio administratoriaus darbuotojai ir (ar) Tinklalapio administratoriaus įgalioti tretieji asmenys.

Lankytojas taip pat yra atsakingas už visų prisijungimo prie Interneto Tinklalapio (jei yra galimybė registruotis prie konkretaus Interneto Tinklalapio ir Lankytojas yra ja pasinaudojęs) duomenų slaptumą. Lankytojas turi būti atsargus naudodamas ir saugodamas prisijungimo prie Interneto Tinklalapio duomenis (pvz., atsijungti nuo interneto naršyklės baigęs darbą, ypač kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu).

Interneto tinklalapis yra bendra lankytojų svetainė, kuria ir kurioje teikiamomis Paslaugomis gali naudotis nepilnamečiai. Jei Lankytojas yra nuo 14 iki 18 metų, lankydamasis Interneto tinklalapyje ir (ar) naudodamasis Paslaugomis, jis patvirtina, kad turi tam tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą. Jei Tinklalapio administratorius žino, Lankytojas kad yra nesulaukęs 14 metų, Tinklalapio administratorius nerenka ir netvarko tokio Lankytojo asmens duomenų, negavęs išankstinio jų tėvų ar teisėto atstovo sutikimo. Teisėtas atstovas turi teisę susipažinti su Lankytojo (iki 14 metų) pateikta Tinklalapio administratoriui informacija ir (ar) pareikalauti, kad ji būtų sunaikinta.

Privatumo taisyklių pakeitimai

Tinklalapio administratorius gali bet kada savo nuožiūra pakeisti Privatumo taisykles. Tokie pakeitimai įsigalioja atnaujintas Privatumo taisykles padarius prieinamas Interneto tinklalapyje. Jei bus padaryti svarbūs pakeitimai, Tinklalapio administratorius apie tai praneš Interneto tinklalapyje lengvai pastebimu pranešimu.

Jei pakeitus Privatumo taisykles, Lankytojas toliau lankosi Interneto tinklalapyje ir (ar) naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Privatumo taisyklių pakeitimais. Lankytojas, nesutikdamas su Privatumo taisyklių pakeitimu, neturi teisės naudotis Interneto tinklalapiu ir (ar) Paslaugomis ir turi nedelsiant pateikti Tinklalapio administratoriui rašytinį prašymą paštu, faksu ar el. paštu ar žodinį prašymą (jei galima identifikuoti Duomenų subjektą) rekvizitais, nurodytais Privatumo taisyklių „Kontaktai susisiekti” skyriuje dėl asmens duomenų sunaikinimo.

Kontaktai susisiekti

Jeigu turite klausimų dėl Privatumo taisyklių ar dėl Tinklapio administratoriaus atliekamo asmens duomenų tvarkymo prašome kreiptis:

Vengrijos ribotos atsakomybės bendrovės „GEDEON RICHTER PLC“ atstovybė

juridinio asmens kodas 110241050

adresasadresas Maironio 23–3, Vilnius, Lietuva

Tel. +370 5 2610154

Faks. + 370 5 2613818

El. p. adresas [email protected]

Send this to a friend